A | A | A
Norway’s official websites abroad

Vil du bli studentpraktikant ved ambassaden i Lilongwe?

Last updated: 15.02.2016 // Den norske ambassaden i Lilongwe tilbyr praktikantopphold for en norsk student høsten 2016. Oppstart er i midten av juni, og oppholdet har en varighet på seks måneder. Søknadsfrist er mandag 14.mars 2016.

Tjenestestedet
Malawi er et vakkert og hyggelig land med et behagelig klima i det sørlige Afrika. Landet har en befolkning på om lag 16 millioner. Selv om det er et av de fattigste landene i Afrika har det et stort utviklingspotensiale, særlig innen landbruk og utnytting av naturressurser. Norge er en viktig samarbeidspartner i Malawi. Dette gjør det både attraktivt, utfordrende og ikke minst meningsfylt å jobbe ved ambassaden i Lilongwe.

Malawi ligger i en region med sterk norsk tilstedeværelse. Bilaterale relasjoner, politisk dialog og rapportering står sentralt. Ambassaden i Lilongwe er den eneste som behandler visumsøknader til Schengenområdet og representerer per i dag totalt 16 Schengen-land. Dette er et fagområde som har vært i sterk vekst de senere årene. I tillegg ytes konsulære tjenester for de nordiske landene. Den norske ambassaden er en av sju vestlige ambassader i Malawi.

Norge har et omfattende utviklingssamarbeid med Malawi. I 2016 går om lag 500 millioner kroner gjennom ambassaden, noe som gjør Norge til den tredje største bilaterale giveren i landet. Ambassaden blir derfor ansett som en sentral samarbeidspartner med tilgang til myndighetene på høyeste plan. De tre hovedtemaene innen utviklingssamarbeidet er matsikkerhet/landbruk, helse og utdanning. I tillegg er styresett, demokrati, menneskerettigheter og likestilling viktig. Kultursamarbeidet betyr mye for å profilere Norge i landet. Ambassaden har en stab på 25 personer, hvorav ti er utsendte, 14 er lokalansatte og en er praktikant. Du finner mer informasjon om ambassaden og ambassadens arbeid på nettsidene.

Praktikantplassen
Som praktikant på ambassaden vil du delta i ambassadens daglige gjøremål og utføre løpende arbeidsoppgaver innenfor flere av ambassadens arbeidsområder. Praktikanten vil bistå i arbeidet med blant annet politisk og økonomisk rapportering, utviklingssamarbeid, kultursamarbeid og informasjonsarbeid, herunder ambassadens hjemmesider og sosiale medier. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. Les gjerne intervju med en tidligere praktikant om hennes inntrykk fra praktikantoppholdet i Malawi her

Kvalifikasjoner
Praktikantplassen er åpen for studenter under utdannelse. Det vil bli lagt vekt på relevant faglig bakgrunn. Gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig er et krav. Kjennskap til og interesse for utviklingssamarbeid, økonomi og forholdene i regionen er en fordel.

Praktisk
Praktikanten må være norsk statsborger og ha gyldig pass for hele oppholdet. Praktikantplassen er ulønnet, men dersom vedkommende ikke mottar stønad fra Statens Lånekasse vil det tildeles et månedlig stipend for å bidra til utgifter til bolig og livsopphold. Per dags dato er dette stipendet på NOK 9.750,-. Reise og opphold må dekkes av praktikanten selv. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider: Les mer om praktikantordningen på Utenriksdepartementets sider her

Søknad
Søknadsfrist er 14. mars. Tiltredelsesdato er senest 20. juni 2016. Oppholdets varighet er på inntil seks måneder. Kortfattet søknad, vedlagt CV og karakterutskrift sendes til , med kopi til . Aktuelle kandidater vil bli intervjuet per telefon. Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Andrea Indrehus Furuli.


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share