A | A | A
Norway’s official websites abroad

Statsborgerskap

Ny lov om statsborgerskap trådte i kraft 1. september 2006. Den nye loven erstatter lov 8. desember 1950 nr. 3 om norsk riksborgarrett. Viktigste endring for nordmenn bosatt i utlandet er paragraf om tap av statsborgerskap ved fravær fra Norge, uansett fødested. 

Tap av norsk statsborgerskap

Du har tapt ditt norske statsborgerskap dersom du har fått annet statsborgerskap etter å ha søkt om det, eller uttrykkelig har samtykket til å få statsborgerskapet, for eksempel ved å levere melding. Dette gjelder også for barn under 18 år (statsborgerloven § 23). Ambassaden oppfordrer alle foreldre som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv eller sine barn om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.

Ble du norsk ved fødselen, kan du videre tape ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Du må melde fra til norske myndigheter og innlevere ditt norske pass dersom du ikke lenger er norsk borger.

Unntak
Dette gjelder ikke den som blir statsløs som følge av tapet. Det er med andre ord bare norsk borger som har annet lands statsborgerskap i tillegg til det norske, som kan miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år.

Søknad om å beholde norsk statsborgerskap
Dersom du har tilstrekkelig tilknytning til Norge, kan du søke om å få beholde ditt norske statsborgerskap selv om du har lite botid i Norge. Søknad må i hovedregelen fremmes før du fyller 22 år. En søknad som er fremmet etter fylte 22 år, kan tas under behandling hvis du som søker ikke kan bebreides for at fristen er overskredet, eller dersom det ville være urimelig om statsborgerskapet går tapt.

Om du som søker har den nødvendige tilknytningen, avgjøres etter en konkret helhetsvurdering. Det blir blant annet lagt vekt på om du ved en feil har fått utstedt pass utover fylte 22 år. Søkere som før fylte 22 år har hatt opphold i Norge på til sammen seks måneder, eller som er bosatt i Norge, anses for å ha tilstrekkelig tilknytning.

Mer informasjon om tap av norsk statsborgerskap finnes på utlendingsdirektoratet sine nettsider, www.udi.no .


" id="ctl00_Main_MainBodyRegion_MainBodySelector_body_MainBodyFooter1_ucSocialSharing_uxSocialMedialink" class="addthis_button"> Bookmark and Share